Wataru seken wa oni bakari Episode #7.19 (TV Episode 2004)

With Pinko Izumi, K”ji Ishizaka, Kazukiyo Nishikiori, Mari Okonogi