Ai Shite Night Hashizou-chan no tanjoubi (1983)

Ai Shite Night Hashizou-chan no tanjoubi (1983) / Directed by Shigeo Hazuoki. With Mitsuko Horie / Animation / Musical / Comedy /