Shu zhen dong hua wen da zi ji (1922)

Shu zhen dong hua wen da zi ji (1922) / Directed by Wan Guchan, Wan Laiming / Animation / Short / China /