Pietno smierci (1952)

Pietno smierci (1952) / Directed by Akira Kurosawa. With Takashi Shimura, Nobuo Kaneko, […]